Fitofarmacija | Herbicidi

Herbicidi

Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: Bentazon+dikamba
Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: S-metolahlor
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: S-metolahlor + Terbutilazin
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Flurohloridon
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevu suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bentazon u obliku Na-soli
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: klopiralid+pikloram+aminopiralid
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice
Proizvođač: Dow AgroSciences
Aktivna materija: Triklorpir trietilamino so
Totalni herbicid i arboricid za suzbijanje izbojaka iz panjeva i lišćara
Proizvođač: Dow AgroSciences
Aktivna materija: Glifosat-IPA so
Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Piraflufen-etil
Selektivni, kontaktni herbicid za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla i korova u zasadu vinove loze, maline, jabuke i šljive, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive
Proizvođač: Nichino Europe
Aktivna materija: Imazamoks
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klopiralid
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, pšenici, ječmu, šećernoj repi, uljanoj repici, crnom luku iz semena i arpadžiku i praziluku
Proizvođač: Dow AgroSciences
Aktivna materija: Metamitron
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu šećerne repe
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku dimetilamonijuma
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku DMA soli
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku 2.4-D-2 etilheksilestra
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tribenuron - metil
Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tifensulfuron - metil
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klopiralid
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Dikamba - DMA
Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kletodim
Selektivni translokacionoi herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usevima soje, suncokreta, lucerke, šećerne repe, krompira, mrkve, crnog i belog luka, graška, paprike, pasulja, paradajza, dinje, lubenice, krastavca i kupusa
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klomazon
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Terbutilazin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mezotrion
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluazifop-p-butil
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Nikosulfuron
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Sulkotrion
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Metsulfuron - metil
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Metribuzin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pendimetalin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanu, paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija